Gohagan_2019_China_03_China_Xi’an_Terracotta_Warrior_WC_CC